Мисия на неправителствената организация

1. утвърждаване ценостите на демокрацията. Да отговори на предизвикатекствата свързани с отстояване на граджданските права и свободи, като ги прокламира и съдейтва за тяхната защита и отстояването им пред съответните институции;  
2. да работи за прозрачни и отговорни обществени институции, да стимулира участието на гражданите в обществения живот и създаване на благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции и развитие на частния сектор;  
3. насърчаване на взаимодействието между публичния сектор и гражданското общество;  
4. провеждането на политика за насърачване на устойчиво икономическо развитие, за по-добро здравеопазване и образование, за развитие на науката, културата, техниката и технологиите, физическата и духовна култура на общността;  
5. инвестиране в иновативни подходи към околната среда, запазване на флората и фауната и разумно използване на природните ресурси;  
6. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на малцинствените групи и хората в неравностойно положение;  
7. да спомага за трудовата заетост и растеж, с подчертан акцент към младежта и тяхната роля за бъдещето на страната и Европейския съюз. Сдружението ще разгърне целия си ресурс, за да гарантира едни добри предпоставки за младежки дейности и спорт, за едно активно вклюване на младежта във всички социални сфери на обществено-политическия живот в страната и Европа.  
8. перспективно и устойчиво развитие на българския туризъм, с оглед значението му, което има за повишаване благоденствието на местното население, като същевременно съхранява природните дадености, бита и културата на местната среда;  
9. насърчава и разпространява Европейските демократични ценности, приятелството, мира, диалога, взаимното разбиране и сътрудничеството;

Цели на организацията

Сдружението е учредено с цел:  
 
1. да работи по изготвянето и реализацията на местни, регионални, национални и международни проекти в сферите изброени в чл.6 на настоящия Устав;  
2. да представя, разяснява и внедрява научните постижения в областите на предмета на дейност посочени в чл.6 на настоящия Устав;  
3. да набира и разпределя средства за осъществяване целите на сдружението;  
4. да съдейства за включване на гражданите в обществени дебати по въпроси от значение за общността;  
5. да организира срещи, образователни курсове, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и образователни прояви свързани с предмета на дейност;  
6. да разработва информационни продукти и материали, и популяризира сред широка общественост работата на сдружението;  
7. да разработва стратегии за повишаване ефективността на работата на сдружението, за повишаване на експертния капацитет на организацията и прилагане на иновативни информационните, комуникационни и управленски технологии, да осъществява партньорство на местно, регионално, национално и международно ниво с оглед постигане на целите псочени в тази точка;  
8. да разработва и насърчава участието на младежи в разработването на проекти с оглед ангажирането им в полезни за тях и обществото дейности; да развива, популяризира и мултиплицира добри практики в насока стимулиране на младежкото творчество и културен диалог сред младежката общност, превенции на рисковото поведение, стимулиране и развитие на гражданска активност и доброволчество сред младите хора, разпространение на здравословен начин на живот, реализация и бизнес идеи сред младежката общност;  
9. да проучва, разработва и прилага опита и политиките на останалите страни спрямо проблематиките свързани с предмета на дейност, като прилага добрите практики съобразени с българската специфика;  
10. да посредничи за развитието на партньорски отношения между общности, организации, институции и граждани;  
11. да допринесе за повишаване стандарта на живот на родопската общност посредством развитието на традиционните за региона занаяти, туризъм, земеделие и животновъдство;  
12. да работи за пълно включване на уязвимите групи в обществените отношения, както и за разширяване на предоставяните социални услуги и за тяхната устойчивост, да съдейства за подобряване достъпа на всички социални слоеве до здравни услуги;  
13. да работи за развитието и утвърждаването на трансграничното сътрудничество между различните общности;  
14. ще работи за повишаване заетостта на населението в региона и прилагане на социалната политика;  
15. да установява и развива връзки със сродни международни организации.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info